МШУ YU1AW на BFG135a

http://www.qsl.net/yu1aw/LNA/bfg135aeng.htm

258966

258967

258968