Смотрите гл.5.4 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/Z/ZAVRAJNOV_Yuriy_Viktorovich/_Zavrajnov_Yu.V..html